Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou vědečtí a výzkumní pracovníci vysokých škol, Akademie věd a ostatních výzkumných organizací. Z nich pak zejména špičkoví pracovníci, týmy a pracoviště VaVaI, jejichž excelence bude rozpoznána a honorována, a mladí vědečtí pracovníci. Vedoucí pracovníci VO jsou další cílovou skupinou, neboť řešením projektu dostanou nástroj pro strategické řízení organizací ve střednědobém horizontu.

Řešení projektu má za cíl zatraktivnit prostředí VaVaI pro vědecké pracovníky, podpořit excelenci ve VaVaI, motivovat mladé lidi pro práci ve VaVaI, zvýšit prestiž vědecké práce a nalézt mechanismy na finanční ohodnocení podle kvality odvedené práce. Prostředkem k dosažení cíle je nová metodika hodnocení výsledků a institucí a nová metodika rozdělování veřejné podpory.

Ve skupině studentů vysokých škol jsou cílovou skupinou studenti doktorských a rovněž i magisterských programů, kteří jsou již během studia zapojeni do výzkumných projektů a budou motivováni k lepším studijním výsledkům a po ukončení studia k vědecké práci.

Projekt má multiplikační charakter. Výsledky jeho řešení budou využívány orgány státní správy všech úrovní, Radou pro výzkum, vývoj a inovace, GAČR a TAČR a dalšími poskytovateli. Významnou skupinou jsou řídící struktury poskytovatelů a příjemců, kteří na svých úrovních rozhodují o realokaci finanční podpory.

V průběhu řešení projektu bude uspořádáno několik veřejných konzultací, seminářů a workshopů, na kterých bude cílová skupina seznámena s cíli projektu a postupem řešení, s dílčími a průběžnými výsledky a se všemi zprávami o řešení projektu. Aktivní zapojení cílové skupiny, jejíž názory, komentáře a připomínky mohou přispět ke zdárnému řešení projektu, je velmi důležitým předpokladem splnění cílů projektu.

Všechny materiály vzniklé v rámci projektu budou připomínkovány členy cílové skupiny, protože jen široké zapojení cílové skupiny do řešení projektu může zaručit přijetí závěrů projektu.

Současně budou presentovány i výsledky podobných projektů realizovaných v evropských zemích a uvedeny příklady dobré praxe vyspělých evropských zemí.

Významnou roli v projektu bude zastávat Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která bude průběžně informována o všech ukončených etapách projektu a jejímiž členy jsou zástupci cílové skupiny, představitelé vysokých škol a Akademie věd. Současně bude RVVI intenzivně konzultována v oblasti legislativy a rozpočtových náležitostí.

V expertních týmech a odborných panelech budou zastoupeni pracovníci vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, dalších veřejných výzkumných institucí, resortních výzkumných ústavů a poskytovatelů a i jejich prostřednictvím bude moci cílová skupina uplatňovat svoje připomínky či náměty. Odborná veřejnost a především jednotlivé instituce budou seznamovány se stavem řešení projektu prostřednictvím svých zástupců v týmech projektu.

Studenti budou zapojení prostřednictvím svých zástupců v Radě vysokých škol. Mladí absolventi se pak budou účastnit seminářů a školení na hodnocení výsledků VaVaI.

Další formou zapojení budou semináře pro politiky organizované na půdě Sněmovny i Senátu Parlamentu ČR. Spolupráce cílové skupiny bude zásadní při získávání relevantních informací potřebných pro realizaci projektu a při vytváření konsensuálních podmínek při přijetí závěrů projektu.

Přínos pro cílovou skupinu spočívá v tom, že získá novou a ověřenou metodiku hodnocení výsledků a výstupů VaVaI, kde kvalita bude posuzována oborově a to nejen podle bibliometrických ukazatelů, ale i podle výzkumné strategie vysoké školy nebo příslušné výzkumné organizace, úrovně a kvality zapojení do mezinárodního výzkumného prostoru, podle toho, jak plní organizace svoje poslání, a podle dalších ukazatelů potenciálu budoucího rozvoje a společenského přínosu. Tím budou nastaveny podmínky pro efektivní řízení, umožněn rozvoj pracoviště a pracovníci budou motivováni k vyšší kvalitě vědecké práce.

Institucionální podpora z veřejných prostředků bude výrazně motivační, s důrazem na kvalitu a excelenci a současně střednědobé, zajišťující stabilitu potřebnou pro koncepční rozvoj. To umožní diferencovat mzdy pracovníků, podpořit excelenci a vytvořit prostor pro vznik nových oborů. Motivace pro návrat mladých odborníků ze zahraničí do ČR a obecně zvýšení zájmu mladých absolventů o vědeckou práci jsou dalším přínosem pro cílovou skupinu.

Vedoucí pracovníci pak dostanou efektivní nástroj pro koncepční řízení vysoké školy v oblasti výzkumu a vývoje nebo výzkumné organizace, a tím bude zvýšena kvalita vědecké práce a její konkurenceschopnost. Víceleté financování přinese do systému stabilitu a zlepší podmínky pro personální práci vysokých škol a výzkumných organizací.

Nezanedbatelný je i přínos pro aktéry na všech stupních řízení, kteří budou mít agregované informace o výkonnosti českého systému VaVaI jako celku i jeho jednotlivých komponent. Tento způsob umožní poučené strategické postupy při řízení jednotlivých institucí, při formulaci programů, a bude mít své dopady při stanovování priorit regionální a národní politiky. Umožní i hodnocení jednotlivých poskytovatelů podpory. Ve svém důsledku zatraktivní prostředí pro pracovníky ve VaVaI.

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS