Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi / Studijní materiály vzdělávacího kurzu

Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi
08. červenec 2015

Problematika hodnocení vědy zaujímá v posledních dvaceti letech stále významnější postavení – jak v mezinárodní perspektivě, tak v České republice. Přesto byla dosud expertiza v této oblasti odborného zájmu, která je v zahraničí rychle se rozvíjejícím polem bádání a praxe, u nás velmi omezená. IPN METODIKA měla proto mimo jiné za úkol připravit základní znalostní kapacitu pro tuto oblast a předat ji kritickému množství zájemců o hodnocení vědy, kteří budou tyto znalosti využívat v budoucnosti jak na institucionální úrovni, tak na národní úrovni ve státní správě výzkumu a vývoje. Kurz připravený podle nejlepší zahraniční praxe byl realizován v říjnu 2014 až květnu 2015. Více než 25 účastníků a účastnic mělo možnost seznámit se v sedmi víkendových modulech s problematikami potřebnými pro řízení a hodnocení vědy. 

První polovina kurzu byla věnována kontextu hodnocení vědy jak v ČR, tak v zahraničí, a to oblasti vědní politiky obecně, financování vědy a právnímu rámci výzkumu. Tyto úvodní vzdělávací moduly daly účastníkům potřebný přehled k tomu, aby se mohli dále zabývat již konkrétními mechanismy hodnocení vědy. V druhé části tak přišly na řadu nejprve kvalitativní mechanismy hodnocení v čele s akademickým peer review a v únoru pak kvantitativní postupy hodnocení, tedy především základní vhled do bibliometrie a využití informačních systémů výzkumu pro hodnocení. V průběhu kurzu byl kladen důraz na prezentaci aktuální problematiky v mezinárodní expertní komunitě, ale také na představení konkrétních příkladů z praxe v ČR. 

Lektory a lektorkami kurzu byli odborníci z domácích i zahraničních institucí, kteří se buď hodnocením vědy a vědní politikou přímo odborně zabývají (TC AV ČR, NIFU, JOANNEUM, CSVŠ), nebo významní vedoucí pracovníci z agentur a výzkumných organizací s bohatou praxí v této oblasti (AV ČR, RVVI, ÚOCHAB, Wissenchafstrat (DE) ad.). 

Účastníci a účastnice kurzu byli především pracovníci různých univerzitních a výzkumných organizací v ČR, ale také zaměstnanci státní správy v oblasti výzkumu. Kurz jim umožnil doplnit si znalosti z oblastí, se kterými se obvykle ve své práci nesetkávají a získat zcela nové poznatky o konkrétních postupech hodnocení vědy, které dosud v České republice nebyly realizovány. Přínosem bylo i to, že během pravidelných setkání účastníci sdíleli své zkušenosti z různých institucionálních a oborových prostředí. Účastníci a účastnice předložili po základní části kurzu závěrečné práce v podobě krátkých analytických studií o jednotlivých problémech hodnocení vědy, které jsou v mnohých případech prvním zpracováním problematiky v České republice.

Karel Šima

VZDĚLÁVACÍ MODULY:

+ stáhněte si všechny prezentace z modulů v uceleném dokumentu: SBORNÍK STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ VZDĚLÁVACÍHO KURZU HODNOCENÍ VĚDY A VÝZKUMU V TEORII A PRAXI  (.pdf / 66 MB)

Vědní politika v ČR a v mezinárodním srovnání (8. 11. 2014)

Úvodní představení a obecný přehled ve vědní politice. Modul se zaměřil na podobu a organizaci vědní politiky v ČR a v zahraničí. V kontextu vývoje vědní politiky pak byl věnován prostor pro hodnocení výzkumu v obecných pojmech a na několika příkladech. V závěru modulu byly představeny výzkumné programy Evropské komise se zaměřením na způsoby hodnocení jak projektů, tak programů a i národní účasti v těchto programech.

Organizace, řízení a financování systému VaVaI v ČR (29. 11. 2014)

Modul byl věnován převážně problematice financování výzkumu v mezinárodním srovnání a v ČR. Nejprve byly představeny analýzy výzkumu v této oblasti v zahraničí, které vycházejí z teorie principal-agent. Po mezinárodním srovnání velikosti a struktury financování výzkumu v ČR byly věnovány přednášky této problematice z pohledu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která je zodpovědná za návrh státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, a to jak v legislativní rovině, tak z hlediska vývoje v posledních letech a problémech současného stavu. V návaznosti na to byl představen model financování na úrovni poskytovatele, tj. AV ČR, který vyplývá jednak z legislativního rámce a jednak je realizován v posledních letech také ve vztahu k hodnocení vědy v AV ČR. Na závěr bylo shrnuto postavení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu k financování výzkumu v ČR.

Legislativa v oblasti VaV v ČR a EU (13. 12. 2014)

Právní předpisy na mezinárodní úrovni (včetně EU) a národní úrovni v oblasti výzkumu a vývoje. Jednotlivé problematiky zahrnovaly řízení a financování výzkumu a vývoje, institucionální rámec v prostředí VaV, právní formy výzkumných organizací (státní, veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty), právní vymezení veřejné podpory, ochranu duševního vlastnictví atd.

Hodnocení vědy – základní přístupy a metody (10. 1. 2015)

První přednáška poskytla podrobný vhled do základních metod hodnocení vědy, a to především přehled jednotlivých přístupů a příklady jejich užití. V návaznosti na to byla věnována zvláštní pozornost hodnocení programů výzkumu, tak jak je praktikováno v zahraničí, včetně srovnání se situací v ČR a možnými cestami pro jejich zlepšení. V tomto kontextu byla představena jedna z hodnoticích metod – tzv. kontrafaktuální přístup. Zástupkyně německé spolkové Vědecké rady pak popsala model hodnocení vědeckých oborů a institucí, který tato organizace vyvíjí již více než deset let. Na závěr byl věnován prostor genderovým aspektům vědních politik a speciálně jejich dopadům na hodnocení vědy.

Modely a organizace peer review (31. 1. 2015)

Tento modul by věnován zvláště kvalitativním metodám hodnocení vědy. V první části byly představeny principy nejlepší mezinárodní praxe v oblasti peer review a panel review. Následně připojil své zkušenosti z oblasti hodnocení vědy ředitel domácího významného výzkumného pracoviště a ukázal, jak zde k hodnocení přistupují na institucionální úrovni. V závěru byl popsán model hodnocení výzkumných týmů v AV ČR, který zahrnuje především složku jak vzdáleného, tak on-site peer review.

Scientometrie: základní pojmy, zdroje dat, zpracování dat, metody výpočtu (14. 2. 2015 a 7. 3. 2015)

Poslední modul věnovaný výhradně scientometrickým metodám a jejich potenciálnímu využití pro hodnocení vědy byl zahájen přednáškou o vývoji tohoto oboru, základních principech, metodách a zdrojích dat. Následně zástupce firmy Thomson Reuters seznámil účastníky kurzu s prací s databází Web of Science, resp. s jejich podpůrnými analytickými nástroji. Podobně byla v krátkosti představena databáze Scopus, včetně jejích analytických nástrojů. V praktickém cvičení si poté účastníci kurzu vyzkoušeli několik druhů bibliometrických výpočtů, které zahrnovaly extrakci dat, jejich základní zpracování a výpočet některých bibliometrických indikátorů. Součástí toho modulu bylo také podrobné představení práce s informačními systémy výzkumu. Nejprve byl shrnut vývoj v této oblasti v mezinárodní komunitě, která se věnuje vývoji a standardizaci tzv. CRIS. Poté byl představen český Informační systém výzkumu, vývoje a inovací, včetně uživatelského prostředí, které je využíváno pro hodnocení výzkumu v ČR.

 

 

 

 

 

 

(!)EDITOVAT

 

 
 
Dále by vás mohlo zajímat

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS