Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

moravcova
Hlavní odborný garant

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, obor organická technologie. V letech 2000-2005 působila jako vedoucí Ústavu chemie přírodních látek na VŠCHT v Praze. Zde také později mezi lety 2005-2007 zastávala funkci prorektorky pro vědu a výzkum. V období 2010-2011 byla proděkankou pro pedagogiku na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. V současnosti prof. Moravcová vyučuje na Ústavu chemie přírodních látek a je členkou několika vědeckých a oborových rad.

(!)EDITOVAT

Ing. Martin Lhoták

lhotak
Garant KA1

Ing. Martin Lhoták vystudoval informatiku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1997 pracuje v Knihovně Akademie věd ČR (KNAV), kde byl téměř deset let vedoucím oddělení informačních technologií a v roce 2007 byl jmenován do funkce ředitele této knihovny. Je odpovědný za zřízení digitalizačního centra KNAV a v současné době svou odbornou činnost zaměřuje zejména na vývoj systémů pro vytváření, zpřístupňování a archivaci digitálních dokumentů. Mezi výstupy jeho projektů patří například systém Kramerius a RegistrDigitalizace.cz. V posledních letech se věnuje také bibliometrii a analytickým nástrojům pro přípravu podkladů pro hodnocení VaV a spolupracuje na přípravě hodnocení ústavů Akademie věd ČR.  Ing. Lhoták je členem Ústřední knihovnické rady Ministerstva kultury ČR, Akademického sněmu AV ČR a místopředsedou Komise pro vědecké informace AV ČR. Podílí se na sestavování programu několika odborných konferencí (INFORUM, CASLIN).

(!)EDITOVAT

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

munich
Garant KA2

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v oboru silnoproudá elektrotechnika, poté získal doktorát v oboru ekonomie na Univerzitě Karlově. Od roku 1999 akademicky působí na CERGE-EI, společném pracovišti UK a Národohospodářského ústavu AV ČR, kde postupně zastával pozici zástupce ředitele pro studijní záležitosti a zástupce ředitele pro rozvoj. Je členem vědecké rady ČVUT FEL a FSV UK. Působil a působí jako odborný poradce v oblastech zaměstnanosti, školství, výzkumu a vývoje (VaV) v řadě národních poradních orgánů vlády a pro mezinárodní organizace jako OECD, MMF, Světová banka a Evropská komise. Problematice hodnocení a financování výzkumu a vývoje se intenzivně věnuje posledních téměř deset let. Doc. Münich je také řadu let stálým členem dvou odborných komisí Rady vlády pro VaVaI.

(!)EDITOVAT

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

petracek
Garant KA3

Vojtěch Petráček vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2004 působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku. Je garantem specializace Experimentální jaderná fyzika a vede vědecký tým pracující v rámci experimentů ALICE, STAR, CBM a AEGIS. Od roku 2009 je prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT.

(!)EDITOVAT

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.

ruzicka
Garant KA4

Vlastimil Růžička vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor fyzikální chemie. Na VŠCHT Praha pak pracoval nepřetržitě celkem 35 let. V letech 1993–95 předsedal Akademickému senátu VŠCHT Praha, v letech 1996–2001 byl prorektorem pro zahraniční styky a v letech 2002–7 zastával pozici rektora. Od roku 2008 působil po více než dva roky ve funkci náměstka ministra školství pro oblast výzkumu a vysokého školství. Od konce roku 2010 působil ve Fyzikálním ústavu AV ČR jako ředitel projektu ELI Beamlines – stavby největšího uživatelského výzkumného laserového centra na světě v Dolních Břežanech. Od září 2014 profesor Růžička pracuje v Technologickém centru AV ČR v Oddělení strategických studií. V minulosti dlouhodobě pobýval na Danmarks Tekniske Højskole v Kodani, National Institute of Standards and Technology v Marylandu, USA a Université Blaise Pascal ve Francii.

(!)EDITOVAT

Mgr. Romana Strnadová

rstrnadova
Garant KA5

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2010 působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve skupině III, tedy skupině, která mimo jiné odpovídá za realizaci vědní politiky státu, vykonává činnosti v souvislosti s přípravou a realizací programů výzkumu a vývoje, včetně vyhodnocování výsledků projektů a programů, navrhuje pravidla a zabezpečuje poskytování podpory specifického vysokoškolského výzkumu a v neposlední řadě spolupracuje s Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Od počátku svého působení na MŠMT se Mgr. Strnadová aktivně podílí na legislativních pracích týkajících se oblasti výzkumu, vývoje a inovací, včetně způsobu hodnocení jak jednotlivých projektů a programů výzkumu a vývoje, tak hodnocení subjektů, jež výzkum a vývoj realizují, a způsobu financování těchto subjektů.

(!)EDITOVAT

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

sima
Garant KA6

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorát získal v oboru historická antropologie na Fakultě humanitních studií tamtéž. Od roku 2006 pracuje v Centru pro studium vysokého školství, v.v.i., kde se výzkumně zabývá financováním a hodnocením vědy, pojetím moderní univerzity a jejím vztahem ke společnosti a rolí vysokoškolské a vědní politiky. Mezi výzkumné projekty, na nichž se podílel, patří etnografický výzkum vysokoškolských kateder, komparace financování a organizace vědy v zemích střední a východní Evropy a hodnocení vysokých škol. Jako expert spolupracoval na řadě mezinárodních projektů pro Evropskou komisi, např. při mapování přeshraničních toků financování vědy v EU. Publikoval řadu studií a jako spoluautor tři knih v oblasti výzkumu vysokého školství, z nichž poslední Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství shrnuje postavení výzkumu na vysokých školách jak v minulosti, tak dnes. Mimo to se stále věnuje historickému výzkumu, kde se zaměřuje na kulturní dějiny oslav a svátků. 

(!)EDITOVAT

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

havlicek
Garant KA7

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor měřicí a řídicí technika. Profesorem teoretické elektrotechniky byl jmenován v roce 1997. Řadu let působil současně i na výzkumných pracovištích v průmyslové praxi. V letech 1997–2002 zastával funkci prorektora pro rozvoj ČVUT, v letech 2006 až 2014 byl rektorem ČVUT. Čtyři roky byl místopředsedou České konference rektorů pro otázky ekonomické a sociální. V roce 1993 přednášel matematiku na North Hennepin Community College v Minneapolis, USA. V současné době přednáší na FEL ČVUT teorii obvodů. Profesor Havlíček je členem pěti vědeckých rad, předsedou vědecké rady Národního technického muzea a předsedou Oborové rady doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika oboru Teoretická elektrotechnika ČVUT.

(!)EDITOVAT

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS