Nahradí impaktované články rozvoj nových technologií?

Rozhovor_RNDr_Martinec
08. říjen 2014

RNDr. Petr Martinec je ředitelem výzkumného projektu OP VaVpI „Centrum nových technologií a materiálů“. Projekt řeší vysokoškolský ústav „Nové technologie – výzkumné centrum“ při Západočeské univerzitě v Plzni, který se věnuje aplikovanému výzkumu a vývoji. V rozhovoru pro IPN Metodika RNDr. Martinec nastiňuje některá úskalí, s nimiž se centrum potýká díky metodice výsledů VaV platné od roku 2013. „Naše centrum se bude muset z existenčních důvodů transformovat do pozice ústavu, jehož hlavní náplní budou kvalitní impaktované články,“ uvádí jeden z očekávaných důsledků Metodiky 2013.

Jaké je postavení Vašeho výzkumného centra v systému VaVaI v ČR?

 Nové technologie – výzkumné centrum (dále jen NTC, pozn. red.) je vysokoškolským ústavem Západočeské univerzity v Plzni. Jedním z projektů aplikovaného výzkumu, které NTC řeší, je projekt zaměřený na aplikovaný výzkum a nazvaný CENTEM „Centrum nových technologií a materiálů“. Projekt CENTEM je jedním z více než čtyřiceti projektů aplikovaného výzkumu v ČR, který je podpořený programem VaVpI. Centrum řeší ve spolupráci s průmyslovými partnery projekty převážně aplikovaného výzkumu, které spolufinancuje TAČR a podílí se i na řešení projektů základního výzkumu financovaných GAČR.

Co je posláním Vašeho výzkumného centra?

Cílem našeho výzkumného centra je být významným zdrojem výzkumných kapacit vybavených moderní přístrojovou technikou pro potřeby průmyslových subjektů v regionu i mimo něj za účelem rozvoje nových technologií. Jedná se o rozvoj materiálového výzkumu, materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku, výzkum morfologie a povrchové textury materiálů, technologie na bázi polymerních a kompozitních materiálů, laserové technologie, výpočty v oblasti proudění a interakce. Významným přínosem centra je mezioborový přístup k řešení problémů. NTC zabezpečuje transfer těchto technologií průmyslovým subjektům.

Jak jste spokojen s Metodikou 2013? 

Autoři Metodiky 2013 se snažili odstranit některé nedostatky, které se vyskytovaly v metodice předchozí. Je ovšem zřejmé, že vznik velkého množství center zaměřených na aplikovaný výzkum, stále vzrůstající administrativní nároky pro podniky, jimiž se řídí projekty TAČR, které velmi odrazují komerční subjekty při vstupu do soutěže, a malá váha smluvního výzkumu ve třetím pilíři nové metodiky, nevytváří příliš optimální podmínky pro řešení projektů VaV a tudíž ani negenerují potřebnou dynamiku rozvoje výrobního potenciálu společnosti. 

Jak se projeví změny v Metodice 2013 na finančním zabezpečení Vašeho výzkumného centra?

Změny v metodice platné na období 2013 – 2015 se projevují v souvislosti s finančním zabezpečením centra negativně. Vzali jsme totiž vážně vládou deklarovanou potřebu přispět k zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu jako hlavního zdroje financí také pro výzkum a zaměřili jsme svůj výzkum v souladu s platnou metodikou do roku 2012 na potřeby komerčního sektoru. Vazby na komerční subjekty, které vyžadují pouze takové odpovědi, které jsou jim k užitku a jsou jim poskytovány v reálném čase, se budují několik let. Náhlá změna bodového hodnocení, která zásadním způsobem omezila získávání financí za prototypy, technologie a softwarové výstupy a která byla navíc uplatněna zpětně, i na výstupy za rok 2012, zasáhla naše výzkumné centrum z hlediska financí docela citelně. 

Jaké konkrétní důsledky z toho pro Vaše centrum plynou?

Za situace, kdy vzniklo z operačního programu VaVpI několik desítek center aplikačního charakteru, kdy převážná část zdrojů z agentury TAČR byla vyčerpána programem Centra kompetence, kdy se ve výhledu nepočítá s významnějším posílením zdrojů podporujících aplikovaný výzkum a kdy koeficient 0,1 uplatňovaný za výstupy ze smluvního výzkumu podporuje spolupráci s komerční sférou ve zcela nevýznamné míře, se bude muset naše centrum z existenčních důvodů transformovat do pozice centra, jehož hlavní náplní budou kvalitní impaktované články a spolupráce se zahraničními excelentními výzkumnými pracovišti. To ovšem konkurenční schopnost našich partnerů, se kterými jsme v minulosti navázali docela plodnou spolupráci, nijak neposílí. 

Jaké změny v hodnocení výsledků výzkumných organizací byste uvítal? 

Změny v hodnocení výsledků VaV by měly vycházet z analýzy významu a přínosu jednotlivých oborů pro společnost, podle které by jim byly přisouzeny váhy odpovídající tomuto významu a náležitě rozděleny institucionální prostředky. Je ke zvážení, jaký objem financí by měl být dán výzkumu cílenému na potřeby národního hospodářství a výzkumu ostatnímu. Vzhledem k vlastním zkušenostem bychom si důrazně přáli, aby rozhodující váhu v hodnocení návrhů projektů a případných evaluací měli nezávisle vylosovaní oponenti a různé komise a rady by mohly do pořadí zasáhnout jen ve zcela výjimečných případech. Tak by se jednoznačně zajistilo spravedlivé hodnocení. V případě, že by se potřeba posílit konkurenční schopnost komerčních subjektů brala vážně, tak bychom si dovolili doporučit, aby v nové metodice hodnocení VaV byla také posílena váha smluvního výzkumu, který ovšem musí generovat jistou nadhodnotu tak, jak je ověřována u smluvního výzkumu v programu VaVpI.

(!)EDITOVAT

 

 
 
Dále by vás mohlo zajímat

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS