Zkratky & Slovníček základních pojmů

01. září 2014
1. Dílčí zpráva  znamená dílčí zprávu za WP 1,2,3, zpracovanou dle požadavků Přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje veškeré Poskytovatelem zpracované výstupy, informace a dokumenty, které jsou předmětem pracovního balíčku č. 1 (WP 1), pracovního balíčku č. 2 (WP 2) a pracovního balíčku č. 3 (WP 3), přičemž předmět plnění WP 1,2,3 je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy. 
2. Dílčí zpráva znamená dílčí zprávu za WP 4,5,6,7,8, zpracovanou dle požadavků Přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje veškeré Poskytovatelem zpracované výstupy, informace a dokumenty, které jsou předmětem pracovního balíčku č. 4 (WP 4), pracovního balíčku č. 5 (WP 5), pracovního balíčku č. 6 (WP 6), pracovního balíčku č. 7 (WP 7) a pracovního balíčku č. 8 (WP 8), přičemž předmět plnění WP 4,5,6,7,8 je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy.
3. Dílčí zpráva znamená dílčí zprávu za WP 9, zpracovanou dle požadavků Přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje veškeré Poskytovatelem zpracované výstupy, informace a dokumenty, které jsou předmětem pracovního balíčku č. 9 (WP 9), přičemž předmět plnění WP 9 je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy.
Aplikovaný (cílený) výzkum znamená experimentální a teoretické práce k získání nových poznatků, ale zcela jednoznačně zaměřených na specifické, konkrétní předem stanovené cíle využití.
Bibliometrie (bibliometrics) je vědní obor zabývající se kvantitativní analýzou dokumentů vznikajících v rámci vědecké komunikace. Jeho zkoumání je založeno na předpokladu, že zkoumané dokumenty jsou odrazem stavu vědeckého poznání. Bibliometrie se chápána jako součást oborů scientometrie a informetrie, prakticky se však s nimi výrazně překrývá.
CEA znamená "Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", do které jsou sbírány informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory, která byla poskytnuta na výzkumné projekty a soutěže. Jedna z datových částí IS VaVaI. Údaje do CEA předávají poskytovatelé podpory z veřejných prostředků.
CEP znamená "Centrální evidenci projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", do které jsou sbírány informace o projektech VaVaI. Jedna z datových částí IS VaVaI. Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků.
CEZ znamená "Centrální evidence výzkumných záměrů", do které jsou sbírány informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků. Jedna z datových částí IS VaVaI. Údaje do CEZ předávají poskytovatelé institucionální podpory z veřejných prostředků.
Citace (citation) znamená bibliografický odkaz na určitý výsledek, metodu, či myšlenku nacházející se v textu jiné publikace.
Citační analýza (citation analysis) je matematicko-statistická bibliometrická metoda, která kvantifikuje vztahy mezi autory, dokumenty a vědními obory na základě bibliografických citací a bibliografických referencí. Jedná se hlavně o zkoumání a kvantitativní analýzu bibliografických a citačních dat. Předmětem zkoumání je citovanost dokumentů.
Citační indexování neboli zkráceně indexování, znamená metodu výběru, zpracování a přiřazování bibliografických citací citovaných dokumentů k identifikačnímu záznamu citujícího dokumentu.
Citační ohlas (citation impact) znamená v obecné rovině ohlas (citovanost) odborného článku, na který je odkazováno v odborných vědeckých časopisech.
Citační rejstřík (citační index neboli citation index) je forma bibliografické databáze, která obsahuje identifikační záznamy o citovaných a citujících dokumentech. Obvykle je v něm indexována vědecká a odborná literatura. Nesprávně zaměňován s citačním ohlasem.
ERIH znamená "European Reference Index for the Humanities". Jedná se o databázi odborných časopisů z oborů humanitních věd, které jsou vybírány na základě rozhodnutí expertních panelů. Od roku 2007 byl spravován European Science Foundation. Nejaktuálnější je z roku 2011. V roce 2014 přechází pod správu Norwegian Social Science Data Services.
Experimentální výzkum a vývoj (vývoj) znamená systematickou tvůrčí práci směrující k rozšíření stavu poznání, včetně poznatků o člověku, kultuře a společnosti, a jeho použití s cílem nalézt nové možnosti využití těchto poznatků.
Finální verze Zpráv znamená verzi Zprávy po zapracování připomínek z veřejného připomínkování a z odborné konference (ve vztahu k Dílčím zprávám a Souhrnné zprávě) Poskytovatelem k dané Zprávě.
Google Scholar je nástroj pro vyhledávání vědecké literatury. Obsahuje informace o citovanosti publikací a svými funkcemi se podobá citačním databázím.
h-index znamená Hirschův index udávající citační ohlas vědeckých článků publikovaných jedním autorem
Hodnocení znamená podle definice Evropské komise: "Hodnocení je proces, kterým je sledována, interpretována a vyhodnocována kvalita, implementace, relevance a dopady politiky/programů VaVaI".
Impakt faktor (impact factor, IF) Tento ukazatel vyjadřuje hodnotu průměrného počtu citací k určitému počtu publikací vydaných v daném vědeckém či odborném časopise. Hodnota IF značí důležitost neboli prestiž časopisu před ostatními časopisy v dané vědecké komunitě. Slouží hlavně pro srovnávání časopisů v daném oboru. Impakt faktor byl vynalezen Euegenem Garfieldem v roce 1975. Vytvořen na základě citačních dat databáze Web of Science.
InCites znamená analytický nástroj pro hodnocení a srovnání vědeckých výsledků na základě institucionálních, oborových a světových úrovních. Produkt společnosti Thomson Reuters, který je odvozen z dat bibliografické a citační databáze Web of Science.
Infometrie (infometrics) je vědní obor, který zkoumá zkoumá aspekty informací. Používá matematicko-statistických metod k popisu a analýze informačních jevů za účelem hledání jejich zákonitostí. Její výsledky slouží pro analýzu kvantitativního růstu literatury, účinnosti informačních systémů, role informací ve vědecké komunikaci apod.
Institucionální podora znamená prostředky rozdělované výzkumným organizacím na základě hodnocení jejich činnosti bez předem stanoveného účelu s určením pro provoz a rozvoj výzkumné organizace.
Institucionální podpora - poskytovatelé MŠMT, AV ČR, MPO, MZe, MZ
IS VaVaI znamená Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Journal Citation Reports je databáze společnosti Thomson Reuters, která obsahuje impakt faktory a informace o vědeckých a odborných časopisech z oblasti přírodních a sociálních věd. Obsahuje informace o citovanosti, které pocházejí z bibliografické a citační databáze Web of Science. Aktulizováno jednou ročně.
Koncept Dílčí zprávy znamená první pracovní návrh Dílčí zprávy zpracovaný Poskytovatelem a předaný Objednateli pro účely jeho interního připomínkování Objednatelem.
Koncept Souhrnné zprávy znamená první pracovní návrh Souhrnné zprávy zpracovaný Poskytovatelem a předaný Objednateli pro účely jeho interního připomínkování Objednatelem.
Koncept Závěrečné zprávy znamená první pracovní návrh Závěrečné zprávy zpracovaný Poskytovatelem a předaný Objednateli pro účely jeho interního připomínkování Objednatelem, který zahrnuje finální verzi 1. Dílčí zprávy, finální verzi 2. Dílčí zprávy, koncept 3. Dílčí zprávy a koncept Souhrnné zprávy.
Mapování vědy (mapping science) znamená metodu, která je založená na citační analýze a slouží k interpretaci výsledků vědeckých výzkumů. Slouží k identifikaci tematické struktury vědy, vědních disciplín a vědních směrů. Nabízí srovnání mezinárodního vědeckého výzkumu, hodnocení výzkunmných organizací atd.
Metodika hodnocení "Kafemlejnek" znamená počítání výsledků, kterým je přiřazena určitá váha. Monitorovací cvičení, hodnotí se výzkumné organizace a programy. Mechanicky (trojčlenka) se používají získané body k výpočtu institucionální podpory poskytovatelům a ti (kromě AV ČR) stejným algoritmem počítají inst. financování výzkumných organizacím.
Metodika hodnocení ve VaV znamená metodiku institucionálního hodnocení VaV v ČR a jeho procesních zásad podle osvědčených zahraničních praxí a s ohledem na národní podmínky ČR.
Nařízení vlády č. 397/2009 Sb znamená nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve kterém se upravuje podoba a struktura IS VaVaI
Návrh Zprávy znamená návrh Zprávy Poskytovatele po zapracování interních připomínek Objednatele, předložený Objednateli pro účely veřejného připomínkování a odborné konference (ve vztahu k Dílčím zprávám a Souhrnné zprávě).
peer review (review process) značí proces (recenzní řízení), ve kterém nezávislí odborníci hodnotí a posuzují teoretickou a obsahovou stránku díla daného autora. Slouží jako jedna z podmínek přijetí článku pro publikování v odborném (recenzovaném) časopise. Výsledkem recenzního řízení je recenzní posudek, který rozhoduje, zda bude dílo publikováno či ne. Na základě připomínek v posudku pak autor může své dílo přepracovat.
Poskytovatel znamená organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tomu podporu poskytuje.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace znamená odborný a poradní orgán vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
Rada VaVaI znamená Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Působnost Rady je stanovena zákonem č. 130/2002 Sb.
Recenzovaný časopis (peer-review journal) jedná se o vědeckou periodickou publikaci, která prošla recenzním řízením a k jednotlivým článkům v publikaci byly vypracovány odborné posudky.
RIV znamená "Rejstřík informací o výsledcích", do kterého jsou sbírány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků. Jedna z datových částí IS VaVaI. Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků.
Scientometrie (scientometrics) je vědní obor zabývající se metodami matematické a statistické analýzy vědy a výzkumu. Překrývá se s bibliometrickými metodami, tedy především s citační analýzou.
SciVal znamená analytický nástroj pro hodnocení a srovnání vědeckých výsledků na základě institucionálních, oborových a světových úrovních. Produkt společnosti Elsevier, který je odvozen z dat bibliografické a citační databáze Scopus.
Scopus je bibliografická a citační databáze firmy Elsevier, která sleduje citace ve více než 21 000 titulech časopisů.
SJR ukazatel (SCImago Journal Rank, SJR indicator) podobně jako IF, SJR ukazatel znamená míru důležitosti a prestiže odborného časopisu ve vědecké komunitě. U indikátoru SJR hodnotu citace přímo ovlivňuje obor, kvalita a renomé časopisu. Je alternativou IF. Počítán podle upraveného algoritmu PageRank. Vynalezen profesorem Félixem de Moya z Univerzity of Extremadura a společností SCImago. Vytvořen na základě citačních dat databáze Scopus.
SNIP ukazatel (Source-Normalized Impact per Paper, SNIP indicator ) je ukazatel daného časopisu, krterý měří jeho kontextuální citační dopad na základě celkového počtu citací v jednotlivých vědeckých oborech. Vynalezen profesorem Henkem Moedem z Centre for Science & Technology Studies Leidenské univerzity. Vytvořen na základě citačních dat databáze Scopus.
Účelová podpora znamená prostředky určené na konkrétní projekt a poskytované na základě soutěže.
Účelová podpora - poskytovatelé GA ČR, TA ČR, MŠMT a další ministersva
Velká infrastruktura znamená jedinečné výzkumné zařízení včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi .
Veřejná výzkumná instituce znamená právnickou osobu, jejíž hlavním předmětem činnosti je výzkum a zajišťování infrastruktury. Její hlavní činností je výzkum, který je podporován z veřejných prostředků.
VES znamená "Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích", do které jsou sbírány informace o veřejných soutěžích podporovaných z veřejných prostředků. Jedna z datových částí IS VaVaI. Údaje do CEZ předávají poskytovatelé institucionální podpory z veřejných prostředků.
Výzkumná infrastruktura znamená zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění špičkového výzkumu ve všech oborech, zahrnující základní vědecké vybavení a výzkumný materiál; zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace; infrastruktury informačních a komunikačních technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy nezbytné k dosažení špičkové úrovně. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné" v rámci sítě.
Výzkumná organizace znamená právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva zabývající se VaV, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a šířit její výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.
Web of Science (WoS) je bibliografická a citační databáze společnosti Thomson Reuters. Používat ji lze jako běžnou bibliografickou databázi pro vyhledávání vědecké literatury. V současné době je stále více používána jako citační databáze pro zjišťování citovanosti vědecké literatury.
Základní (badatelský) výzkum znamená experimentální nebo teoretické práce, které jsou v prvé řadě zaměřeny na získávání nových poznatků o nejzákladnějších příčinách jevů (fenoménů) a pozorovatelných skutečností, aniž by se však zabývaly otázkami užití a vyžití těchto poznatků
Zákon č. 130/2002 Sb. znamená zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
Zákon č. 341/2005 Sb. znamená zákon o veřejných výzkumných institucích, na který navazuje zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích. Předmětem zákona je způsob, vznik, činnost a zánik veřejné výzkumné instituce.
Zákon č. 342/2005 Sb. znamená zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích. Upravuje některé části zákona č. 341/2005 Sb.
Zásady financování znamená systém institucionálního financování VaV z veřejných prostředků ČR s principy rozpočtování podle předpisu a výkonnostních kontraktů
Závěrečná zpráva znamená zprávu zahrnující všechny Dílčí zprávy a Souhrnnou zprávu
AV ČR  Akademie věd České republiky 
AVO Asociace výzkumných organizací 
EPEC  Konsorcium pro hodnocení evropské politiky 
ERC Evropská rada pro výzkum
ESF Evropský sociální fond
FF Formula – funding
GAČR Grantová agentura ČR
HDP Hrubý domácí produkt
HJ Hodnocená jednotka
ICT Informační a komunikační technologie
IPN Individuální projekt národní
IPN Audit VaVaI Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů
IPN Metodika Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací
IPR Ochrana duševního vlastnictví
IS VaVaI Informační systém VaVaI
KA Klíčová aktivita
KHV Komise pro hodnocení výsledků Rady pro VaVaI
MD Ministerstvo dopravy
MH Metodika hodnocení
MK Ministerstvo kultury
MO Ministerstvo obrany
MPH Malé pilotní hodnocení
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV Ministerstvo vnitra
MZe Ministerstvo zemědělství
MZ Ministerstvo zdravotnictví
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NIS Národní inovační strategie ČR
NP VaVaI Národní politika VaVaI v ČR na léta 2009-2015
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OK Odborná komise
OMH Oborové metodiky hodnocení
OP Operační program
OP VaVpI OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP VK OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
RCN Výzkumná rada Norska
RIV Rejstřík informací o výsledcích
RTD Rozvoj výzkumu a technologií
RTO Výzkumná a technologická organizace
RVVI Rada pro výzkum, vývoj, inovace
SMART Specifické, měřitelné, přijímané, realistické a časově závislé
SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
TAČR Technologická agentura ČR
TAFTIE Asociace pro implementaci technologií v Evropě
TC AV ČR Technologické centrum AV ČR
TEKES Finská agentura pro financování technologií a inovací
VaT Věda a technologie
VaV Výzkum a vývoj
VaVaI Výzkum, vývoj a inovace
VO Výzkumná organizace
VPH Velké pilotní hodnocení
VZ Veřejná zakázka
WP Work package - pracovní balíček
zvz Zákon o veřejných zakázkách
(!)EDITOVAT

 

 
 

ODBĚR AKTUALIT

E-mailem: nechte si zasílát aktuality z projektu přímo do své schránky.

RSS kanálem: odebírejte automaticky novinky přímo do své RSS čtečky.

rss ico

» NEWSLETTER

Vychází přibližně jednou za pět až šest týdnů a obsahuje důležité zprávy o dění v projektu, pozvánky na nadcházející události a upozornění na výstupy. > více
/ Archiv čísel1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Struktura webu IPN METODIKA

Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS